KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun kapsamında, Bostanlı Yapı Denetim LTD. ŞTİ. olarak; kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve veri sorumlusu sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metninde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

1. TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

2. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu Bostanlı Yapı Denetim LTD. ŞTİ.’dir.

Bostanlı Yapı Denetim LTD. ŞTİ.

Adres: Aksoy Mah. Girne Bulvarı No: 36/ 10 K.1 D.1 Karşıyaka / İZMİR

Telefon: 0232 368 00 16

E-posta: info@bostanliyapidenetim.com

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Bostanlı Yapı Denetim LTD. ŞTİ. tarafından farklı yollardan ( Bostanlı Yapı Denetim Şirketi merkezi, veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, İnternet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanıza, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.

Bostanlı Yapı Denetim Şirketi bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinin, Bostanlı Yapı Denetim Şirketi ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, Bostanlı Yapı Denetim Şirketi’nin hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla, Bostanlı Yapı Denetim Şirketi bünyesindeki şirketlerden biri tarafından toplanan ve işlenmekte olan kişisel veriler, yine Bostanlı Yapı Denetim Şirketi bünyesindeki diğer şirketlere aktarılabilir ve bu şirketler tarafından da işlenebilir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir. Bunlar;

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halleridir.

Bu doğrultuda Şirket tarafından, Şirket çalışanları ile akdedilen iş sözleşmelerinin ifası, çalışanlar, çalışan adayları ve stajyerler açısından Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu ve sair mevzuattan kaynaklanan edimlerin yerine getirilmesi amacıyla kişisel veriler işlenmektedir.

Bunun yanı sıra, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ve Şirket’in operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için akdedilen sözleşmelerin ifası amacıyla Şirket’in iş ve faaliyetleri ile ilgili olan tedarikçiler, bayii, yükleniciler, aracılar, ortak girişim hissedarları, broker’lar, temsilciler, distribütörler ve diğer hizmet sağlayıcıları da dâhil olmak üzere Yüksel’in ortak iş yaptığı veya hizmet aldığı her türlü gerçek ve tüzel kişi (“İş Ortakları”) ve iş ortaklarının çalışanlarına ait birtakım kişisel veriler de işlenebilmektedir. Şüpheye mahal vermemek adına Yüksel tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri kapsamına yurt içinden veya yurt dışından malzeme ve/veya hizmet alımı için fatura ve serbest meslek makbuzu kesilmesi, üçüncü kişilerle danışmanlık sözleşmeleri akdedilmesi ile Şirket’in taraf olduğu davaların kayıtlarının tutulması da girmekte olup bu faaliyetler sırasında da kişisel veriler işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde veri işlenebilmesi için şirket tarafından veri sahiplerinin açık rızası alınmakta olup kanunen açık rıza alınması gerekmeyen durumlarda veri işleme şartlarına uygun olarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir.

KVKK Madde 6 kapsamında ise ilgili kişileri ayrımcılığa tabi tutabilecek ve bu nedenle daha hassas korumayı gerektiren özel nitelikli kişisel veriler sayılmıştır. İlgili hüküm uyarınca bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Sayılan bu verilerden sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Şirket tarafından sadece işe giriş aşamasında kanunlarda açıkça öngörülmesi nedeniyle çalışanlarına ve çalışan adaylarına ait heyet raporu, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu gibi sağlık verileri ve savcılık belgesi ile adli sicil kayıtları temin edilmekte olup bunun dışında özel nitelikli kişisel veri işlenmemektedir.

5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Şirket’in kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortakları, kamu tüzel kişileri ve adli merciler ile paylaşılabilmektedir.

Ayrıca, Şirket bünyesindeki çalışanlarımıza ve iş ortaklarımızdan elde edilen ait bir takım kişisel veriler, Şirket bünyesindeki sunucu hizmetlerinin sağlanabilmesi ve akdedilen sözleşmelerin ifa edilebilmesi amacı ile yurt dışına aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK Madde 8 ve 9’da yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

KVKK Madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda “2. İşleme Amaçları” başlığı altında belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

KVKK Madde 9 uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için yukarıdakilerin yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunması gerekmektedir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenmektedir.

6. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK Madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK Madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz mümkündür.

Şirket, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.